Logo van de kathedraal
De bisschopszetel of cathedra

zoeken

Contact:
salvator@katholiekutrecht.nl

Bezoekadres:
Lange Nieuwstraat 36
Utrecht

Pastoor
Hans Boogers
a.huitink@katholiekutrecht.nl

maandag 10 december 2018 AGENDA

Afstoting St. Catharina

Namens de Personele Unie van de samenwerkende parochies van katholiek Utrecht informeer ik u over het volgende:

De financiële positie van de drie parochies, Ludgerus, Martinus en Salvator, toont een jaarlijks begrotingstekort van meer dan 4 ton. De gebouwen en de loonkosten zijn daarin de grootste kostenposten. Dat dwingt ons om plannen te formuleren die op termijn leiden tot een gezonde exploitatie.

Binnen de Salvatorparochie is het niet mogelijk beide kerken in gebruik te houden. De PU heeft een aantal aspecten van beide kerken geïnventariseerd zoals de vitaliteit van de geloofsgemeenschap; het kerkbezoek; de ligging van de kerk; de bereikbaarheid; de gebruikskosten zoals licht, verwarming, verzekering e.d., alsook de bijdragen van de gelovigen en de onderhoudskosten.

Alle aspecten samen maken dat de Catharinakerk substantieel meer kost dan de Augustinuskerk. Dat heeft ertoe geleid dat de PU in principe heeft besloten op termijn de Catharinakerk aan de bisschop voor te dragen om aan de eredienst te onttrekken.

Daartoe worden op dit moment verkennende gesprekken gevoerd met Museum Catharijneconvent als mogelijk nieuwe eigenaar. De kathedraal is immers onderdeel van hetzelfde middeleeuwse kloostercomplex als het museum. Mocht uiteindelijk de Catharinakerk aan de eredienst worden onttrokken, dan houdt dat tevens in dat de kathedrale functie naar verwachting in de Augustinuskerk zal worden ingericht. Dat is een proces waarbij de Heilige Stoel dient te worden betrokken.

Op dit moment is alles nog in een voorfase van verkenningen, echter we hechten er aan u in een vroeg stadium hierin te betrekken. Zodra we meer informatie hebben, hoort u daarover en natuurlijk zullen ook de Kerkrechtelijk voorgeschreven processen met de gemeenschap in acht worden genomen.

© Ontwerp en techniek Digital Wingz 2003
De reliekschrijn van Willibrord

3 december
Aanbidding en vespers om roepingen

6 december
Op weg naar opname in de R.K. Kerk (voor volwassenen)

8 december
Open kathedraal

8 december
Inwijding Mariakapel Augustinuskerk

9 december
Kindernevendiensten

11 december
Christelijke meditatie en gebed

14 december
Kleine vieringen

16 december
Geloof en heiligen in beeld: The nativity story

19 december
Gulden Mis in Catharinakathedraal

23 december
Volkskerstzang met Cantemus Domino

24 december
Kathedraal open met Kerststal

17 januari
Alpha-cursus


  statistieken